Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 12: Trên một sợi dây căng ngang với hai đầu cố định đang có sóng dừng. Không kể các điểm nút hoặc bụng, người ta còn thấy có những điểm cách đều nhau và dao động với cùng biên độ.

Câu 12:

Trên một sợi dây căng ngang với hai đầu cố định đang có sóng dừng. Không kể các điểm nút hoặc bụng, người ta còn thấy có những điểm cách đều nhau và dao động với cùng biên độ. Nếu khoảng cách ngắn nhất giữa chúng là 15 cm thì bước sóng cửa sóng truyền trên dây bằng

A. 90 cm      B. 60 cm      C. 45 cm      D. 30 cm

Câu 13:

Cường độ âm tại một điểm trong môi trường truyền âm là w/. Biết cường độ âm chuẩn là w/. Mức cường độ âm tại điểm đó bằng

A. 80 dB.      B. 8 dB.      C. 0,8 dB.      D. 80 B.

Lời giải:

Câu 12: B

Câu 13: A