Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 12 Trên Hình VI. 1, ta có E: bộ pin 12 V - 1Ω ; A: có thể là một ampe kế hoặc một micrôampe kế ; R là một quang điện trở ; L là chùm sáng thích hợp chiếu vào quang điện trở.

Câu 12

Trên Hình VI. 1, ta có E: bộ pin 12 V - 1Ω ; A: có thể là một ampe kế hoặc một micrôampe kế ; R là một quang điện trở ; L là chùm sáng thích hợp chiếu vào quang điện trở.

Khi không có ánh sáng chiếu vào quang điện trở thì micrôampe kế chỉ 6 μA. Khi quang điện trở được chiếu sáng thì ampe kế chỉ 0,6 A.

Tính điện trở của quang điện trở khi không được chiếu sáng và khi được chiếu sáng bằng ánh sáng thích hợp. Điện trở của ampe kế và của micrôampe kế coi như nhỏ không đáng kể.

Lời giải:

Khi quang điện trở không được chiếu sáng :

Khi quang điện trở được chiếu sáng :