Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 12: Một vật dao động điều hoà theo phương trình x = 0,05cos10πt (m). Hãy xác định: Biên độ,

Câu 12:

Một vật dao động điều hoà theo phương trình x = 0,05cos10πt (m). Hãy xác định:

a) Biên độ, chu kì và tần số của vật.

b) Tốc độ cực đại và gia tốc cực đại của vật.

c) Pha của dao động và li độ của vật tại thời điểm t = 0,075 s.

Lời giải:

a)

- Biên độ dao động của vật là A = 0,05m

- Chu kỳ của dao động là T = 2π/ω = 2π/10π = 0,2s

- Tần số dao động của vật là f = 1/T= 1/0,2= 5Hz

b) Vận tốc cực đại của vật là = ωA = 10π.0,05 = 0,5π m/s

Gia tốc cực đại của vật là = ω = (10π)2.0,05 = 5π m/s2

c) Pha dao động của vật ở li độ t = 0,075s là : 10πt = 10π.0,075 = 3π/4

Li độ của vật là x = 0,05cos3π/4 = -0,035m