Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 12: Đặt vào cuộn cảm thuần L = 0,5/π (H) một điện áp xoay chiều u = 120√2cosωt (V). Viết biểu thức của cường độ dòng điện tức thời trong mạch trong hai trường hợp :

Câu 12:

Đặt vào cuộn cảm thuần L = 0,5/π (H) một điện áp xoay chiều u = 120√2cosωt (V). Viết biểu thức của cường độ dòng điện tức thời trong mạch trong hai trường hợp :

a) ω = 100π rad/s.

b) ω = 1000π rad/s.

Lời giải:

a) Theo bài ra ta có = 50Ω; I = 120/50 = 2,4 (A)

i = 2,4√2cos(100πt - π/2) (A)

b) Theo bài ra ta có

= 500Ω; I = 120/500 = 0,24 (A)

i = 0,24√2cos(1000πt - π/2) (A)