Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 12: Cho hai dao động điều hoà cùng phương, cùng tần số góc là 2π rad/s, có biên đô lần lươt 2 cm và 4 cm, có pha ban đầu lần lươt là π/6 và π/2 (rad)

Câu 12:

Cho hai dao động điều hoà cùng phương, cùng tần số góc là 2π rad/s, có biên đô lần lươt 2 cm và 4 cm, có pha ban đầu lần lươt là π/6 và π/2 (rad)

a) Viết phương trình của hai dao động.

b) Biểu diễn trên cùng một giản đồ Fre-nen hai vectơ quay biểu diễn hai dao động trên.

c) Tìm phương trình dao động tổng hợp của hai dao động trên.

Lời giải:

a) = 2cos(2πt + π/6)(cm)

= 2cos(2πt + π/2)(cm)

b) Xem H.I.1G

c)

+ + + = 4 + 16 + 16,5 = 28 ⇒ A = 5,3 cm

⇒ φ = 1,2rad

x = 5,3cos(2πt + 1,2)(cm)