Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 12: Cho các hạt nhân : He, Be, O . Trong đó nếu thay prôtôn bằng nơtron và ngược lại thì được những hạt nhân nào?

Câu 12:

Cho các hạt nhân : . Trong đó nếu thay prôtôn bằng nơtron và ngược lại thì được những hạt nhân nào ?

Lời giải:

Ta được các hạt nhân :