Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 11: Xét phản ứng: U → Xe + Cr + 2n Phản ứng này ứng với : A. Sự phóng xạ

Câu 11:

Xét phản ứng:

Phản ứng này ứng với:

A. Sự phóng xạ.       B. Sự phân hạch.

C. Sự tổng hợp hạt nhân.      D. Phản ứng hạt nhân kích thích.

Lời giải:

Chọn đáp án B.