Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 11: Mức cường độ âm do một nguồn S gây ra tại một điểm M là L ; cho nguồn S tiến lại gần M một khoảng D thì mức cường độ tăng thêm được 7 dB.

Câu 11:

Mức cường độ âm do một nguồn S gây ra tại một điểm M là L ; cho nguồn S tiến lại gần M một khoảng D thì mức cường độ tăng thêm được 7 dB.

a) Tính khoảng cách R từ s tới M, biết D = 62 m.

b) Biết mức cường độ âm tại M là 73 dB, hãy tính công suất của nguồn.

Lời giải:

a) Gọi I là cường độ âm tại M và I' là cường độ âm tại điểm ở gần hơn, ta có :

do đó

Với ΔL = 7dB, D = 62m ta được:

Do đó R = 2,24D/1,24 = 56.62/31 = 112m

b) Ta có

với = ; L = 73 ta được:

Vậy I = 2. = 2.. = 2. W/

P = 4πI = 4.3,14..2. ≈ 3,15W