Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 11: Một lăng kính thuỷ tinh có góc chiết quang A = 5 độ, có chiết suất đối với ánh sáng đỏ và ánh sáng tím lần lượt là nđ = 1,5140 và nt = 1,5368.

Câu 11:

Một lăng kính thuỷ tinh có góc chiết quang A = , có chiết suất đối với ánh sáng đỏ và ánh sáng tím lần lượt là = 1,5140 và = 1,5368. Một chùm tia sáng mặt trời hẹp rọi vào một mặt bên của lăng kính dưới góc tới i = . Chùm tia ló rọi vuông góc vào một màn đặt cách lăng kính một khoảng f = 1 m. Tính khoảng cách giữa vết sáng đỏ và vết sáng tím thu được trên màn.

Lời giải:

= 30°24'; = A - = 60° - 30°24’ = 29°36'.

sin = sin 29°36’ = 0,4940.

= = 1,5140.0,4940 = 0,74791 ⇒ = 48°25'.

= + - A

= + 25' -

= 25'

= 0,7660/1,5368 = 0,49843

= 54'

= - 54' = 06'; 06' = 0,5015

= 1,5368.0,5015 = 0,77070 ⇒ = 25'

= + 25' - 60 = 25'

Khoảng cách giữa vết sáng đỏ và vết sáng tím :