Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 11: Một cuộn dây dẫn dẹt hình tròn có 200 vòng, diện tích mỗi vòng là 125 cm^2, đặt trong một từ trường đều có cảm ứng từ 0,4 T.

Câu 11:

Một cuộn dây dẫn dẹt hình tròn có 200 vòng, diện tích mỗi vòng là 125 , đặt trong một từ trường đều có cảm ứng từ 0,4 T. Lúc t = 0, vectơ pháp tuyến của khung tạo với B→ một góc . Cho khung quay đều với tốc độ 100π (rad/s) quanh một trục vuông góc với B→. Hãy tính suất điện động hiệu dụng và độ lớn của suất điện động trong khung khi khung quay được một góc 150°.

Lời giải:

Theo bài ra ta có

= ωNBSsin(ωt + φ) = 100πsin(100πt + π/6)

= 222√2sin(100πt + π/6) ⇒ E = 222

Khi khung dây quay được = 5π/6 thì e = 222√2sin(5π/6 + π/6) = 0