Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 11: Một anten parabol, đặt tại một điểm 0 trên mặt đất, phát ra một sóng truyền theo phương làm với mặt phẳng nằm ngang một góc 45 độ hướng lên cao. Sóng này phản xạ trên tầng điện li, rồi trở lại gặp mặt đất ở điểm M.

Câu 11:

Một anten parabol, đặt tại một điểm 0 trên mặt đất, phát ra một sóng truyền theo phương làm với mặt phẳng nằm ngang một góc hướng lên cao. Sóng này phản xạ trên tầng điện li, rồi trở lại gặp mặt đất ở điểm M.

Hãy tính độ dài của cung OM.

Cho bán kính Trái Đất: R = 6400 km.

Tầng điện li coi như một lớp cầu ở độ cao 100 km trên mặt đất.

Lời giải:

Trên Hình 22.1G, ta biểu diễn c là tâm Trái Đất ; I là điểm tới của sóng ở tầng điện li CO = R = 6400 km ; HI = h = 100 km CI = R + h = 6 500 km.

Trong tam giác COI:

∠COI = + =

Ta có

⇒ sin∠CIO = 0,69623 ⇒ ∠CIO = 44,

∠OCI = - = 0, = 0,0153 rad

∠OH = 0,0153; R = 97,92 km; OM = 20H = 195,84 ≈ 196 km.