Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 11: Hiệu điện thế giữa anôt và catôt của một ống Cu-lít-giơ là 12 kV. Tính tốc độ của các êlectron đập vào anôt. Bỏ qua tốc độ ban đầu của êlectron khi bật ra khỏi catôt.

Câu 11:

Hiệu điện thế giữa anôt và catôt của một ống Cu-lít-giơ là 12 kV. Tính tốc độ của các êlectron đập vào anôt. Bỏ qua tốc độ ban đầu của êlectron khi bật ra khỏi catôt.

Cho biết : Khối lượng và điện tích các êlectron là = 9,1. kg; -e = -1,6.C

Lời giải:

Từ công thức

Từ đó suy ra