Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 11: Hai con lắc đơn có chiều dài lần lượt là l1, l2 và có chu kì lần lượt là T1 , T2 tại một nơi có gia tốc rơi tự do là 9,8 m/s^2.

Câu 11:

Hai con lắc đơn có chiều dài lần lượt là , và có chu kì lần lượt là , tại một nơi có gia tốc rơi tự do là 9,8 m/. Cho biết cũng tại nơi đó, con lắc đơn có chiều dài + có chu kì dao động là 2,4 s và con lắc đơn có chiều dài - có chu kì dao động là 0,8 s. Hãy tính , , ,

Lời giải:

Theo công thức tính chu kỳ ta có

= 0,18s; = 0,16s