Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 11: Đặt vào tụ điện C = 1/5000π (F) một điên áp xoay chiều u = 120√2cosωt(V). Viết biểu thức của cường độ dòng điện tức thời trong mạch trong hai trường hợp :

Câu 11:

Đặt vào tụ điện C = 1/5000π (F) một điên áp xoay chiều u = 120√2cosωt(V). Viết biểu thức của cường độ dòng điện tức thời trong mạch trong hai trường hợp :

a) ω = 100π rad/s.

b) ω = 1000π rad/s.

Lời giải:

a) Theo bài ra ta có

= 50Ω; I = 120/50 = 2,4 (A)

i = 2,4√2cos(100πt + π/2) (A)

b) Theo bài ra ta có

= 5Ω; I = 120/5 = 24 (A)

i = 24√2cos(1000πt + π/2) (A)