Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 11: Công thoát êlectron của một kim loại là 7,64.10^(-19) J. Chiếu lần lượt vào bề mặt tấm kim loại này các bức xạ có bước sóng là λ1 = 0,18 μm; λ2 = 0,21 μm và λ3 = 0,35 μm. Lấy h = 6,625.10^(-34) J.s, c = 3.10^8 m/s.

Câu 11:

Công thoát êlectron của một kim loại là 7,64. J. Chiếu lần lượt vào bề mặt tấm kim loại này các bức xạ có bước sóng là λ = 0,18 μm; λ = 0,21 μm và λ = 0,35 μm. Lấy h = 6,625. J.s, c = 3. m/s.

Bức xạ nào gây được hiện tượng quang điện đối với kim loại đó ?

A. Không có bức xạ nào trong ba bức xạ nói trên.

B. Cả ba bức xạ (λ, λ và λ).

C. Hai bức xạ λ và λ.

D. Chỉ có bức xạ λ.

Câu 12:

Khi nói về thuyết lượng tử, phát biểu nào sau đây là đúng ?

A. Năng lượng của phôtôn càng nhỏ thì cường độ của chùm sáng càng nhỏ.

B. Năng lượng của phôtôn càng lớn thì tần số của ánh sáng ứng với phôtôn đó càng nhỏ.

C. Phôtôn có thể chuyển động hay đứng yên tuỳ thuộc vào nguồn sáng chuyển động hay đứng yên.

D. Ánh sáng được tạo bởi các hạt gọi là phôtôn.

Câu 13:

Một kim loại có công thoát là 7,2. J. Chiếu lần lượt vào kim loại này các bức xạ có bước sóng là λ = 0,18 μm; λ = 0,21 μm, λ = 0,32 μm và λ = 0,35 μm. Những bức xạ có thể gây ra hiện tượng quang điện ở kim loại màu có bước sóng là

A. λ, λ và λ.      B. λ và λ.

C. λ, λ và λ.      D. λ và λ.

Câu 14:

Công thoát êlectron của một kim loại là A = 1,88 eV. Giới hạn quang điện của kim loại này có giá trị là

A. 550 nm.      B. 1057 nm.      C. 220 nm.      D. 661 nm.

Câu 15:

Hiện tượng quang điện ngoài là hiện tượng eclectron bị bứt ra khỏi kim loại

A. cho dòng điện chạy qua tấm kim loại này.

B. Tấm kim loại này bị nung nóng bởi một nguồn nhiệt.

C. Chiếu vào tấm kim loại này một bức xạ điện từ có bức xạ thích hợp.

D. chiếu vào tấm kim loại này một chùm hạt nhân heli.

Lời giải:

Câu 11: C

Câu 12: D

Câu 13: B

Câu 14: D

Câu 15: C