Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 11: Có bao nhiêu prôtôn và nơtron trong các hạt nhân sau ?

Câu 11:

Có bao nhiêu prôtôn và nơtron trong các hạt nhân sau ?

Lời giải:

Số proton và notron được liệt kê bằng bẳng sau