Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 11-13: Hình 31.4 biểu diễn dạng của đồ thị U = f(I) của các pin quang điện dưới chế độ rọi sáng nhất định. U : hiệu điện thế giữa hai đầu pin. I : cường độ dòng điện chạy qua pin.

Câu 11:

Hình 31.4 biểu diễn dạng của đồ thị U = f(I) của các pin quang điện dưới chế độ rọi sáng nhất định.

U : hiệu điện thế giữa hai đầu pin.

I : cường độ dòng điện chạy qua pin.

Gọi là suất điện động và điện trở trong của pin khi cường độ dòng điện nhỏ : là suất điện động và điện trở trong của pin khi cường độ dòng điện trong mạch rất lớn.

Chọn phương án đúng.

A. > ; > .

B. > ; < .

C. < ; > .

D. < ; < .

Câu 12:

Pin quang điện là nguồn điện trong đó

A. nhiột năng được biến đổi trực tiếp thành điện năng.

B.hoá năng được biến đổi trực tiếp thành điện năng.

C. quang năng được biến đổi trực tiếp thành điện năng.

D. cơ năng được biến đổi trực tiếp thành điện năng.

Câu 13:

Nguyên tắc hoạt động của quang điện trở dựa vào

A. hiện tượng quang điện trong.

B. hiện tượng tán sắc ánh sáng.

C. hiện tượng phát quang của chất rắn.

D. hiện tượng quang điện ngoài

Lời giải:

Câu 11: D

Câu 12: C

Câu 13: A