Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 10: Phương trình sóng là u = 0,25cos(20t - 5x) (m ; s). Phát biểu nào sau đây là sai ? A. Biên độ của sóng là 25 cm.

Câu 10:

Phương trình sóng là u = 0,25cos(20t - 5x) (m ; s). Phát biểu nào sau đây là sai ?

A. Biên độ của sóng là 25 cm.

B. Tốc độ truyền sóng là 0,2 m/s.

C. Chu kì của sóng là π/10 (s)

D. Tần số của sóng là 10/π (Hz)

Câu 11:

Một nguồn sóng o dao động theo phương trình (t) = Acos100πt. Sóng truyền từ o đến M cách nó 30 cm với tốc độ 10 m/s. Phương trình dao động của M là

A. (t) = Acos(100πt + 3π/2)

B. (t) = Acos100πt.

C. (t) = Acos(100πt - 3π)

D. (t) = Acos(100πt + π)

Câu 12:

Chỉ ra phát biểu không chính xác.

A. Bước sóng là khoảng cách ngắn nhất giữa hai mặt đồng pha cạnh nhau.

B. Bước sóng là khoảng cách ngắn nhất giữa hai điểm dao động đồng pha trên cùng một phương truyền sóng.

C. Bước sóng là quãng đường mà sóng truyền được trong một chu kì.

D. Bước sóng là khoảng cách ngắn nhất giữa hai điểm trên cùng một mặt đồng pha.

Lời giải:

Câu 10: B

Câu 11: C

Câu 12: D