Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 10: Phân hạch một hạt nhân U trong lò phản ứng sẽ toả ra năng lượng 200 MeV/1 hạt nhân. a) Nếu phân hạch 1 U thì năng lượng toả ra bằng bao nhiêu ?

Câu 10:

Phân hạch một hạt nhâU trong lò phản ứng sẽ toả ra năng lượng 200 MeV/1 hạt nhân.

a) Nếu phân hạch 1 U thì năng lượng toả ra bằng bao nhiêu ?

b) Cần phải đốt một lượng than bằng bao nhiêu đê có một nhiệt lượng tương đương ?

Cho năng suất toả nhiệt của than : 2,93. J/kg.

Lời giải:

a) 5,13.1026 MeV.

b) 2 800.103 kg.