Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 10: Một nguồn phát sóng vô tuyến, đặt tại điểm O, phát ra một sóng có tần số 10 MHz, biên độ 200 V/m. a) Tính bước sóng của sóng này.

Câu 10:

Một nguồn phát sóng vô tuyến, đặt tại điểm O, phát ra một sóng có tần số 10 MHz, biên độ 200 V/m.

a) Tính bước sóng của sóng này. Coi tốc độ sóng bằng 3. m/s.

b) Vectơ cường độ điện trường tại o có phương song song với trục Oz ; vectơ cảm ứng từ có phương song song với trục Ox của một hệ trục toạ độ vuông góc Oxyz và có độ lớn 2.T. Viết phương trình dao động của cường độ điện trường và cảm ứng từ tại O. Lấy pha dao động ban đầu bằng không.

c) Viết phương trình truyền của sóng điện từ theo phương Oy. Coi như biên độ của sóng không bị thay đổi khi lan truyền.

Lời giải:

a) Theo bài ra ta có

b) Tại O : E = cos2πft ⇒ E = 200cos2. (V/m).

B = cos2πft ⇒ B = 2.cos2.πt (T).

c) Dao động của cường độ điện trường và cảm ứng từ tại một điểm M bất kì theo phương Oy được diễn tả bằng các phương trình :

E = cos2πf(t - y/v)

B = cos2πf(t - y/v)

Đó chính là phương trình truyền sóng điện từ theo phương Oy.