Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 10: Một dòng điện xoay chiều có cường độ hiệu dụng 4 A, tần số 50 Hz và có giá trị cực đại tại thời điểm t = 0. a) Viết biểu thức của cường độ dòng điện.

Câu 10:

Một dòng điện xoay chiều có cường độ hiệu dụng 4 A, tần số 50 Hz và có giá trị cực đại tại thời điểm t = 0.

a) Viết biểu thức của cường độ dòng điện.

b) Viết biểu thức của điện áp xoay chiều, biết điện áp hiệu dụng là 220 V và điện áp sớm pha π/2 so với dòng điộn.

c) Vẽ trên cùng một đồ thị các đường biểu diễn sự biến thiên của cường độ dòng điện và điện áp theo thời gian.

Lời giải:

a) Viết biểu thức của cường độ dòng điện.

= I√2 = 4√2A

ω = 2πf = 100π(rad/s)

t = 0; i = cosφ = ⇒ cosφ = 1 ⇒ φ = 0

i = 4√2cos100πt (A)

b) Viết biểu thức của điện áp xoay chiều

= U√2 = 220√2A

ω = 2πf = 100π(rad/s)

u = 220√2cos(100πt + π/2) (A)

c) Vẽ trên cùng một đồ thị các đường biểu diễn sự biến thiên của cường độ dòng điện và điện áp theo thời gian.