Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 10: Loa của một máy thu thanh gia đình có công suất âm thanh P = 1 W khi mở to hết công suất. a) Tính mức cường độ âm do loa đó tạo ra tại một điểm ở trước máy 4 m.

Câu 10:

Loa của một máy thu thanh gia đình có công suất âm thanh P = 1 W khi mở to hết công suất.

a) Tính mức cường độ âm do loa đó tạo ra tại một điểm ở trước máy 4 m.

b) Để ở tại điểm ấy, mức cường độ âm chỉ còn 70 dB, phải giảm nhỏ công suất của loa bao nhiêu lần ?

Lời giải:

a) Theo bài ra ta có

b) Cường độ âm I' ứng với mức 70 dB hay 7 B là :

I' = = . = w/

Vây phải giảm nhỏ công suất của loa : N = 5./ = 500 lần.