Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 10: Hai dao động điều hoà cùng phương, cùng tần số, có phương trình lần lượt là : x1 = 6cos(ωt - π/4) (cm) và x2 = 6cos(ωt - 5π/12) (cm). Tìm phương trình của dao động tổng hợp.

Câu 10:

Hai dao động điều hoà cùng phương, cùng tần số, có phương trình lần lượt là : = 6cos(ωt - π/4) (cm) và = 6cos(ωt - 5π/12) (cm). Tìm phương trình của dao động tổng hợp.

Lời giải:

Xem giản đồ Fre-nen (H.5.6G)

|| + || = 6cm ⇒ Δ COD cân

Pha ban đầu của dao động tổng hợp là :