Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 10: Cho mạch điện xoay chiều gồm có điện trở R, cuộn cảm thuần L và tụ điện c mắc nối tiếp, điện áp ở hai đầu đoạn mạch u = 50√2cos100πt (V). Điện áp hiệu dụng ở hai đầu cuộn cảm và hai đầu tụ điện : UL = 30 V ; UC = 60 V.

Câu 10:

Cho mạch điện xoay chiều gồm có điện trở R, cuộn cảm thuần L và tụ điện c mắc nối tiếp, điện áp ở hai đầu đoạn mạch u = 50√2cos100πt (V). Điện áp hiệu dụng ở hai đầu cuộn cảm và hai đầu tụ điện : = 30 V ; = 60 V.

a) Tính hệ số công suất của mạch.

b) Cho biết công suất tiêu thụ trong mạch là P = 20 W. Xác định R, L,C.

Lời giải:

a) Theo bài ra ta có

= + ( -

cosφ = R/Z = /U = 40/50 = 0,8

b) Theo bài ra ta có

P = 20 = 40I ⇒ I = 0,5A.

Từ đó suy ra:

R = /I = 40/0,5 = 80Ω

= /I = 30/0,5 = 60Ω

= /I = 60/0,5 = 120Ω.