Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 10-13: Cho ba hạt nhân X, Y và Z có số nuclôn tương ứng là AX, AY và AZ với = = 0,. Biết năng lượng liên kết riêng của từng hạt nhân tươns ứng là ΔEX, ΔEY và ΔEZ với ΔEZ < ΔEX < ΔEY.

Câu 10:

Cho ba hạt nhân X, Y và Z có số nuclôn tương ứng là , với = = 0,. Biết năng lượng liên kết riêng của từng hạt nhân tươns ứng là Δ, Δ và Δ với Δ < Δ < Δ. Sắp xếp các hạt nhân này theo thứ tự tính bền vững giảm dần là :

A. Y, X, Z.      B. Y, Z, X.      C. X, Y,Z.      D. Z,X,Y.

Câu 11:

Bắn một prôtôn vào hạt nhân đứng yên. Phản ứng tạo ra hai hạt nhân X giống nhau bay ra với cùng tốc độ và theo phương hợp với phương tới của prôtôn các góc bằng nhau là . Lấy khối lượng của mỗi hạt nhân, tính theo đơn vị u, bằng số khối của nó. Tỉ số giữa tốc độ của prôtôn và tốc độ của hạt nhân X là

A. 4.      B. 1/2.      C. 2.      D. 1/4.

Câu 12:

Cho khối lượng của prôtôn, nơtron ; lần lượt là 1,0073 u ;0087 u ; 39,9525 u ; 6,0145 u và 1 u = 931,5 MeV/. So với năng lượng liên kết riêng của hạt nhân thì năng ỉượng liên kết riêng của hạt nhân

A. lớn hơn một lượng là 5,20 MeV.

B. lớn hơn một lượng là 3,42 MeV.

C. nhỏ hơn một lượng là 3,42 MeV.

D. nhỏ hơn một lượng là 5,20 MeV.

Câu 13:

Giả sử trong một phản ứng hạt nhân, tổng khối lượng của hai hạt trước phản ứng nhỏ hơn tổng khối lượng của hai hạt sau phản ứng là 0,02 u. Phản ứng hạt nhân này

A. toả năng lượng 1,863 MeV.

B. toả năng lượng 18,63 MeV.

C. thu năng lượng 1,863 MeV.

D. thu năng lượng 18,63 MeV.

Lời giải:

Câu 10: A

Câu 11: A

Câu 12: B

Câu 13: D