Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 1-8: Đặc điểm nào trong số các đặc điểm dưới đây không phải là đặc điểm chung của sóng cơ và sóng điện từ ? A. Mang năng lượng.

Câu 1:

Đặc điểm nào trong số các đặc điểm dưới đây không phải là đặc điểm chung của sóng cơ và sóng điện từ ?

A. Mang năng lượng.

B. Là sóng ngang.

C. Bị nhiễu xạ khi gặp vật cản

D. Truyền được trong chân không.

Câu 2:

Hãy chọn phát biểu đúng.

A. Trong sóng điện từ, dao động của điện trường sớm pha π/2 so với dao động của từ trường.

B. Trong sóng điện từ, dao động của từ trường trễ pha π/2 so với dao động của điện trường.

C. Trong sóng điện từ, dao động của từ trường trễ pha π so với dao động của điện trường.

D. Tại mỗi điểm trên phương truyền của sóng điện từ thì dao động của cường độ điện trường E→ đồng pha với dao động của cảm ứng từ B→ ?

Câu 3:

Sóng ngắn vô tuyến có bước sóng vào cỡ

A. vài nghìn mét.      B. vài trăm mét.

C. vài chục mét.      D. vài mét.

Câu 4:

Sóng điện từ có bước sóng 21 m thuộc loại sóng nào dưới đây ?

A. Sóng dài.      B. Sóng trung.

C. Sóng ngắn.      D. Sóng cực ngắn.

Câu 5:

Tại sao các chấn tử trong anten thu vô tuyến lại phải đặt song song với mặt đất ?

A.Vì vectơ cường độ điện trường trong sóng tới nằm song song với mặt đất.

B. Vì vectơ cảm ứng từ trong sóng tới nằm song song với mặt đất.

C. Vì vectơ cường độ điện trường trong sóng tới nằm vuông góc với mặt đất.

D. Vì vectơ cảm ứng từ trong sóng tới nằm vuông góc với mặt đất.

Câu 6:

Một máy hàn hồ quang hoạt động ở gần nhà bạn làm cho tivi trong nhà bạn bị nhiễu. Vì sao ?

A. Hồ quang điện làm thay đổi cường độ dòng điện qua tivi.

B. Hồ quang điện làm thay đổi điện áp trên lưới điện.

C. Hồ quang điện phát ra sóng điện từ lan tới anten của tivi.

D. Một nguyên nhân khác.

Lời giải:

Câu 1: D

Câu 2: D

Câu 3: C

Câu 4: C

Câu 5: A

Câu 6: C

Câu 7: A

Câu 8: C