Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 1-7: Trong quá trình phóng xạ của một chất, số hạt nhân phóng xạ A. giảm đều theo thời gian.

Câu 1:

Trong quá trình phóng xạ của một chất, số hạt nhân phóng xạ

A. giảm đều theo thời gian.

B. giảm theo đường hypebol.

C. không giảm.

D. giảm theo quy luật hàm số mũ.

Câu 2:

Giữa hằng số phân rã λ và chu kì bán rã T có mối liên hệ là :

Câu 3:

Hãy chỉ ra phát biểu sai.

Trong các phản ứng hạt nhân có sự bảo toàn

A. động năng.      B. động lượng.

C. năng lượng toàn phần.      D. điện tích.

Câu 4:

Trong phóng xạ α, so với hạt nhân mẹ thì hạt nhân con ở vị trí nào ?

A. Tiến 1 ô      B. Tiến 2 ô.

C. Lùi 1 ô      D. Lùi 2 ô.

Câu 5:

Hãy chọn phát biểu đúng.

Hạt nhân phóng xạ β. Hạt nhân con sinh ra là

A. 5p và 6n.      B. 6p và 7n.

C. 7p và 7n.      D. 7p và 6n.

Câu 6:

Hạt nhân biến đổi thành hạt nhân do phóng xạ

A. β.      B. α và β.      C. α.      D. β.

Câu 7:

Hạt nhân phóng xạ và biến thành hạt nhân phóng xạ và biến thành hạt nhân bền. Coi khối lư của hạt nhân X, Y bằng số khối của chúng, tính theo đơn vị u. Biết ch phóng xạ có chu kì bán rã T. Ban đầu có một khối lượng chất sau 2 chu kì bán rã thì tỉ số khối lượng của chất Y và khối lượng của chất X là :

A. /.      B. /.      C. /.      D. /.

Lời giải:

Câu 1: D

Câu 2: B

Câu 3: A

Câu 4: D

Câu 5: C

Câu 6: C

Câu 7: B