Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 1-7: Bước sóng là khoảng cách giữa hai điểm A. gần nhau nhất mà dao động tại hai điểm đó cùng pha.

Câu 1:

Bước sóng là khoảng cách giữa hai điểm

A. gần nhau nhất mà dao động tại hai điểm đó cùng pha.

B. trên cùng một phương truyền sóng mà dao động tại hai điểm đó cùng pha.

C. trên cùng một phương truyền sóng mà dao động tại hai điểm đó ngược pha.

D. gần nhau nhất trên cùng một phương truyền sóng mà dao động tại hai điểm đó cùng pha.

Câu 2:

Một sóng cơ có tần số 0,5 Hz truyền trên một sợi dây đàn hồi đủ dài với tốc độ 0,5 m/s. Sóng này có bước sóng là

A. 1,2 m.      B. 1,0 m.      C. 0,8 m.      D. 0,5 m.

Câu 3:

Một sóng cơ truyền dọc theo trục Ox có phương trình là u = 0,05cos(6πt - πx)(m ; s). Tốc độ truyền sóng này là

A. 30 m/s.      B. 3 m/s.      C. 6 m/s.      D. 60 m/s.

Câu 4:

Một sóng ngang truyển theo chiều dương của trục Ox, có phương trình là u = 6cos(4πt - 0,02πx)(cm ; s). Sóng này có bước sóng là

A. 200cm.      B. 100cm.      C. 150 cm.      D. 50 cm.

Câu 5:

Tại một điểm trên mặt chất lỏng có một nguồn dao động với tần số 120 Hz, tạo ra sóng ổn định trên mặt chất lỏng. Xét 5 gợn lồi liên tiếp trên một phương truyền sóng, ở về một phía so với nguồn, gợn thứ nhất cách gợn thứ năm 0,5 m. Tốc độ truyền sóng là

A. 30 m/s.      B. 25 m/s.      C. 12 m/s.      D. 15 m/s.

Câu 6:

Trên một dây đàn hồi dài 1,8 m, hai đầu cố định, đang có sóng dừng với 6 bụng sóng. Biết sóng truyền trên dây có tần số 100 Hz. Tốc độ truyền sóng trên dây là

A. 20 m/s.      B. 600 m/s.      C. 60 m/s.      D. 10 m/s.

Câu 7:

Tại một vị trí trong môi trường truyền âm, một sóng âm có cường độ âm I. Biết cường độ âm chuẩn là I0. Mức cường độ âm L của sóng âm này tại vị trí đó được tính bằng công thức :

Lời giải:

Câu 1: D

Câu 2: B

Câu 3: C

Câu 4: B

Câu 5: D

Câu 6: C

Câu 7: A