Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 1-6: Trong việc nào sau đây, người ta dùng sóng điện từ để truyền tải thông tin ? A. Nói chuyện bằng điện thoại để bàn.

Câu 1:

Trong việc nào sau đây, người ta dùng sóng điện từ để truyền tải thông tin ?

A. Nói chuyện bằng điện thoại để bàn.

B. Xem truyền hình cáp.

C. Xem băng video.

D. Điều khiển tivi từ xa.

Câu 2:

Trong thiết bị nào dưới đây có một máy thu và một máy phát sóng vô tuyến ?

A. Máy vi tính.      B. Máy điện thoại để bàn.

C. Máy điện thoại di động.      D. Cái điều khiển tivi.

Câu 3:

Hãy chọn phát biểu đúng.

Trong việc truyền thanh vô tuyến trên những khoảng cách hàng nghìn kilômét, người ta thường dùng các sóng vô tuyến có bước sóng vào cỡ

A. vài mét.      B. vài chục mét.

C. vài trăm mét.      D. vài nghìn mét.

Câu 4:

Hãy chọn phát biểu đúng.

Để truyền các tín hiệu truyền hình vô tuyến, người ta thường dùng các sóng điện từ có tần số vào khoảng

A. vài kilôhéc.      B. vài mêgahéc.

C. vài chục mêgahéc.      D. vài nghìn mêgahéc.

Câu 5:

Trong sơ đồ khối của một máy phát sóng vô tuyến đơn giản không có bộ phận nào dưới đây ?

A. Mạch phát sóng điện từ.      B. Mạch biến điệu,

C. Mạch tách sóng.      D. Mạch khuếch đại

Câu 6:

Trong sơ đồ khối của một máy thu sóng vô tuyến đơn giản không có bộ phận nào dưới đây ?

A. Mạch thu sóng điện từ.      B. Mạch biến điệu.

C. Mạch tách sóng.      D. Mạch khuếch đại.

Lời giải:

Câu 1: D

Câu 2: C

Câu 3: B

Câu 4: D

Câu 5: C

Câu 6: B