Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 1-6: Trong các phương án truyền tải điện năng đi xa bằng dòng điện xoay chiều sau đây, phương án nào tối ưu ? A. Dùng đường dây tải điện có điện trở nhỏ.

Câu 1:

Trong các phương án truyền tải điện năng đi xa bằng dòng điện xoay chiều sau đây, phương án nào tối ưu ?

A. Dùng đường dây tải điện có điện trở nhỏ.

B. Dùng đường dây tải điện có tiết diện lớn.

C. Dùng điện áp khi truyền đi có giá trị lớn.

D. Dùng dòng điện khi truyền đi có giá trị lớn.

Câu 2:

Trong một máy biến áp lí tưởng, có các hệ thức sau :

Câu 3:

Trong một máy biến áp lí tưởng, có các hệ thức sau :

Câu 4:

Một máy biến áp lí tưởng có = 5 000 vòng ; = 250 vòng ; (điện áp hiệu dụng ở cuộn sơ cấp) là 110 V. Điện áp hiệu dụng ở cuộn thứ cấp là bao nhiêu ?

A. 5,5 V.      B. 55 V.      C. 2 200 V.      D. 220 V.

Câu 5:

Một máy biến áp lí tưởng có = 5000 vòng ; = 250 vòng ; (dòng điện hiệu dụng ở cuộn sơ cấp) là 0,4 A. Dòng điện hiệu dụng ở cuộn thứ cấp là bao nhiêu ?

A. 8 A.      B. 0,8 A.      C. 0,2 A.      D. 2 A.

Câu 6:

Một máy biến áp lí tưởng có tỉ số / = 1/50. Điện áp hiệu dụng và cường độ dòng điện hiệu dụng ở cuộn sơ cấp lần lượt là 100 V và 5 A. Biết công suất hao phí trên đường dây bằng 10% công suất truyền đi. Điện áp ở cuộn thứ cấp và công suất truyền đi từ cuộn thứ cấp đến phụ tải lần lượt là bao nhiêu ?

A. 100 V ; 100 W      B. 50 V ; 50 W.

C. 5 000 V ; 450 W.      D. 500 V ; 500 W.

Lời giải:

Câu 1: C

Câu 2: B

Câu 3: B

Câu 4: A

Câu 5: A

Câu 6: C