Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 1-6: Hãy chọn phát biểu đúng. Hiện tượng quang dẫn là hiện tượng ? A. dẫn sóng ánh sáng bằng cáp quang.

Câu 1:

Hãy chọn phát biểu đúng.

Hiện tượng quang dẫn là hiện tượng ?

A. dẫn sóng ánh sáng bằng cáp quang.

B. tăng nhiệt độ của một chất khi bị chiếu sáng.

C. giảm điện trở của một chất khi bị chiếu.

D. thay đổi màu của một chất khi bị chiếu sáng.

Câu 2:

Hãy chọn phát biểu đúng.

Hiện tượng quang điện trong là hiện tượng

A. bứt êlectron ra khỏi bề mặt kim loại khi bị chiếu sáng.

B. giải phóng êlectron khỏi mối liên kết trong chất bán dẫn khi bị chiếu sáng.

C. giải phóng êlectron khỏi kim loại bằng cách đốt nóng.

D. giải phóng êỉectron khỏi một chất bằng cách bắn phá ion.

Câu 3:

Hãy chọn phát biểu đúng.

Có thể giải thích tính quang dẫn bằng thuyết

A. êlectron cổ điển.      B. sóng ánh sáng.

C. phôtôn.      D. động học phân tử.

Câu 4:

Quang điện trở hoạt động dựa vào nguyên tắc nào ?

A. Hiện tượng nhiệt điện

B. Hiện tượng quang điện

C. Hiện tượng quang điện trong.

D. Sự phụ thuộc của điện trở vào nhiệt độ.

Câu 5:

Pin quang điện hoạt động dựa vào những nguyên tắc nào ?

A. Sự tạo thành hiệu điện thế điện hoá ở hai điện cực.

B. Sự tạo thành hiệu điện thế giữa hai đầu nóng lạnh khác nhau của một dây kim loại.

C. Hiện tượng quang điện trong - xảy ra bên cạnh một lớp chặn.

D. Sư tao thành hiệu điện thế tiếp xúc giữa hai kim loại.

Câu 6:

Đồ thị nào ở Hình 31.1 có thể là đồ thị U = f(I) của một quang điện trở dưới chế độ rọi sáng không đổi ?

I: cường độ dòng điện chạy qua quang điện trở.

U: hiệu điện thế giữa hai đầu quang điện trở.

A. Đồ thị A.   B. Đồ thị b.

C. Đồ thị c      D. Đồ thị d.

Lời giải:

Câu 1: C

Câu 2: B

Câu 3: C

Câu 4: C

Câu 5: C

Câu 6: B