Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 1-6: Hai nguồn sáng nào dưới đây là hai nguồn sáng kết hợp ? A. Hai ngọn đèn đỏ.

Câu 1:

Hai nguồn sáng nào dưới đây là hai nguồn sáng kết hợp ?

A. Hai ngọn đèn đỏ.

B. Hai ngôi sao.

C. Hai đèn LED lục.

D. Hai ảnh thật của cùng một ngọn đèn xanh qua hai thấu kính hội tụ khác nhau.

Câu 2:

Trong thí nghiệm với khe Y-âng, nếu dùng ánh sáng tím có bước sóng 0,4 μm thì khoảng vân đo được là 0,2 mm. Hỏi nếu dùng ánh sáng đỏ có bước sóng 0,7 μm thì khoảng vân đo được sẽ là bao nhiêu ?

A. 0,3 mm.      B. 0,35 mm.      C. 0,4 mm.      D. 0,45 mm.

Câu 3:

Ánh sáng đơn sắc màu lam - lục, có tần số bằng bao nhiêu ?

A. 6.1012 Hz.      B. 6.1013 Hz.      C. 6.1014 Hz.      D. 6.1015 Hz.

Câu 4:

Trong các thí nghiệm về giao thoa ánh sáng, khoảng vân i được tính bằng công thức nào ?

Câu 5:

Hãy chọn phương án đúng.

Nếu làm thí nghiệm Y-âng với ánh sáng trắng thì:

A. Chỉ quan sát được vài vân bậc thấp có màu sắc, trừ vân số 0 vẫn có 1 màu trắng.

B. Hoàn toàn không quan sát được vân.

C. Vẫn quan sát được vân, không khác gì vân của ánh sáng đom sắc.

D. Chỉ thấy các vân sáng có màu sắc mà không thấy vân tối nào.

Câu 6:

Khi xác định bước sóng một bức xạ màu da cam, một học sinh đã tìm được giá trị đúng là

A. 0,6 μm.      B. 0,6 mm.      C. 0,6 nm.      D. 0,6 cm.

Lời giải:

Câu 1: D

Câu 2: B

Câu 3: C

Câu 4: B

Câu 5: A

Câu 6: A