Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 1-5: Một dòng điện một chiều không đổi chạy trong một dây kim loại thẳng. Xung quanh dây dẫn A. có điện trường,

Câu 1:

Một dòng điện một chiều không đổi chạy trong một dây kim loại thẳng. Xung quanh dây dẫn

A. có điện trường,      C. có điện từ trường.

B. có từ trường.      D. không có trường nào cả.

Câu 2:

Tìm câu phát biểu sai.

A. Điện trường và từ trường đều tác dụng lực lên điện tích đứng yên.

B. Điện trường và từ trường đều tác dụng lực lên điện tích chuyển động.

C. Điện từ trường tác dụng lực lên điện tích đứng yên.

D. Điện từ trường tác dụng lực lên điện tích chuyển động.

Câu 3:

Chỉ ra câu phát biểu sai.

Xung quanh một điện tích dao động

A. có điện trường.      B. có từ trường.

C. có điện từ trường.      D. không có trường nào cả.

Câu 4:

Khi phân tích thí nghiêm về hiện tượng cảm ứng điện từ, ta phát hiện ra

A. điện trường.      B. từ trường.

C. điện từ trường.      D. điện trường xoáy.

Câu 5:

Chỉ ra phát biểu sai.

A. Điện trường tồn tại xung quanh điện tích và không có khả năng lan truyền đi xa.

B. Từ trường tồn tại xung quanh dòng điện không đổi và không có khả năng lan truyền đi xa.

C. Điện từ trường xuất hiện ở chỗ có tia lửa điện và không có khả năng lan truyền đi xa.

D. Điện từ trường xuất hiện ở chỗ có tia lửa điện và có khả năng lan truyền đi xa.

Lời giải:

Câu 1: B

Câu 2: A

Câu 3: D

Câu 4: D

Câu 5: C