Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 1-5: Một chất điểm dao động điều hòa có quỹ đạo là một đoạn thẳng dài 30cm. Biên độ dao động của vật là bao nhiêu ?

Câu 1:

Một chất điểm dao động điều hòa có quỹ đạo là một đoạn thẳng dài 30cm. Biên độ dao động của vật là bao nhiêu ?

A. 30cm      B.15 cm      C. -15 cm      D. 7,5 cm

Câu 2:

Tốc độ một vật dao động điều hòa cực đại khi nào ?

A. Khi t = 0      B. Khi t = T/4      C. Khi t = T/2      D. Khi vật đi qua vị trí cân bằng

Câu 3:

Hãy chọn câu đúng

Một điểm chuyển động tròn đều với tốc độ dài 0,60 m/s trên một đường tròn đường kính 0,40 m. Hình chiếu của nó lên một đường kính dao động điều hòa với biên độ, chu kì và tần số góc là:

A. 0,40 m; 2,1 s ; 3,0 rad/s      B. 0,20 m; 0,48 s ; 3,0 rad/s

C. 0,20 m; 4,2 s ; 1,5 rad/s      D. 0,20 m; 2,1 s ; 3,0 rad/s

Câu 4:

Một vật dao động điều hòa theo phương trình x = 5cosπt(cm) . Tốc độ của vật có giá trị cực đại là bao nhiêu ?

A. -5π(cm/s).      B. 5π(cm/s).      C. 5(cm/s).      D. 5/π(cm/s).

Câu 5:

Phương trình dao động điều hoà của một chất điểm là x = Acos(ωt - π/2)cm. Hỏi gốc thời gian được chọn vào lúc nào ?

A. Lúc chất điểm qua vị trí cân bằng theo chiều dương.

B. Lúc chất điểm qua vị trí cân bằng theo chiều âm.

C. Lúc chất điểm ở vị trí biên x = +A.

D. Lúc chất điểm ở vị trí biên x= -A.

Lời giải:

Câu 1: B

Câu 2: D

Câu 3: D

Câu 4: B

Câu 5: A