Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 1-5: Hãy chọn phát biểu đúng. A. Sóng là dao động và phương trình sóng là phương trình dao động.

Câu 1:

Hãy chọn phát biểu đúng.

A. Sóng là dao động và phương trình sóng là phương trình dao động.

B. Sóng là dao động và phương trình sóng khác phương trình dao động.

C. Sóng là sự lan truyền của dao động, nên phương trình sóng cũng là phương trình dao động.

D. Sóng là sự lan truyền của dao động và phương trình sóng khác phương trình dao động.

Câu 2:

Sóng cơ ngang không truyền được trong các chất

A. rắn, lỏng và khí.      B. rắn và lỏng,

C. rắn và khí.      D. lỏng và khí.

Câu 3:

Sóng cơ dọc không truyền được trong

A. kim loại.      B. nước.      C. không khí.      D. chân không.

Câu 4:

Công thức liên hệ giữa tốc độ sóng u, bước sóng λ, chu kì T và tần số f của sóng :

Câu 5:

Một sóng có tần số 120 Hz truyền trong một môi trường với tốc độ 60 m/s, thì bước sóng của nó là bao nhiêu ?

A. 1,0 m.      B.2,0m.      C. 0,5 m.      D. 0,25 m.

Lời giải:

Câu 1: D

Câu 2: D

Câu 3: D

Câu 4: C

Câu 5: C