Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 1-5: Hạt nhân nguyên tử cấu tạo bởi A. prôtôn, nơtron và êlectron.

Câu 1:

Hạt nhân nguyên tử cấu tạo bởi

A. prôtôn, nơtron và êlectron.      B. nơtron và êlectron.

C. prôtôn, nơtron.      D. prôtôn và êlectron.

Câu 2:

Đồng vị là những nguyên tử mà hạt nhân

A. có cùng khối lượng.      B. cùng số Z, khác số A.

C. cùng số Z, cùng số A.      D. cùng số A.

Câu 3:

Trong thành phân cấu tạo của các nguyên tử, không có hạt nào dưới đây ?

A. Prôtôn.      B. Nơtron.      C. Phôtôn.      D. Electron.

Câu 4:

Hạt nhân nào dưới đây không chứa nơtron ?

A. Hiđrô thường.      B. Đơteri.      C. Triti.      D. Heli.

Câu 5:

Hãy chọn phát biểu đúng.

A. Hạt nhân nặng gấp đôi hạt nhân

B. Hạt nhân nặng gấp đôi hạt nhân

C. Hạt nhân nặng gần gấp đôi hạt nhân

D. Hạt nhân nặng bằng hạt nhân

Lời giải:

Câu 1: C

Câu 2: B

Câu 3: C

Câu 4: A

Câu 5: C