Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 1-5: Cho điện áp tức thời giữa hai đầu một mạch điện là: u = 80cos100πt (V)Điện áp hiệu dụng là bao nhiêu ?

Câu 1:

Cho điện áp tức thời giữa hai đầu một mạch điện là: u = 80cos100πt (V)Điện áp hiệu dụng là bao nhiêu ?

A. 80 V.      B. 40 V.      C. 80√2 V.      D. 40√2 V.

Câu 2:

Điện áp giữa hai cực một vôn kế xoay chiều là u = 100√2cosπt (V). Số chỉ của vôn kế này là

A. 100 V.      B. 141 V.      C.70V.      D. 50 V.

Câu 3:

Cường độ dòng điện chạy qua một đoạn mạch có biểu thức i = 2cos100πt(A). Cường độ hiộu dụng của dòng điện này là

A. √2 A.      B. 1 A.      C. 2√2 A.      D. 2 A.

Câu 4:

Dòng điện xoay chiều có cường độ tức thời i = 4cos(100πt + π/6) có

A. pha ban đầu là .

B. tần số là 100 Hz.

C. chu kì là 0,01 s.

D. cường độ dòng điện cực đại là 4 A.

Câu 5:

Dòng điện xoay chiều i = 5√2cos100πt (A) chạy qua một ampe kế. Tần số của dòng điện và số chỉ của ampe kế là

A. 100 Hz và 5 A.      B. 50 Hz và 5 A.

C. 50 Hz và 5√5 A.      D. 100 Hz và 5√2 A.

Lời giải:

Câu 1: D

Câu 2: A

Câu 3: A

Câu 4: D

Câu 5: B