Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 1-4: Trong mạch dao động có sự biến thiên tương hỗ giữa A. điện trường và từ trường.

Câu 1:

Chọn ý đúng. Trong mạch dao động có sự biến thiên tương hỗ giữa

A. điện trường và từ trường.

B. điện áp và cường độ điện trường,

C. điện tích và dòng điện.

D. năng lượng điện trường và năng lượng từ trường.

Câu 2:

Điện tích của một bản tụ điện trong một mạch dao động lí tưởng biến thiên theo thời gian theo hàm số q = q0cosωt. Biểu thức của cường độdòng điện trong mạch sẽ là i = I0cos(ωt + φ) với:

A. φ = 0.      B. φ = π/2.      C. φ = -π/2.      D. φ = π.

Câu 3:

Tích điện cho tụ điện trong mạch điện vẽ ở sơ đồ Hình 20.1. Trong mạch điện sẽ xuất hiện dao động điện từ nếu dùng dây dẫn nối O với chốt nào ?

A. Chốt 1.      B. Chốt 2.      C. Chốt 3.      D. Chốt 4.

Câu 4:

Một mạch dao động gồm một tụ điện có điện dung 10 pF và một cuộn cảm có độ tự cảm 1 mH. Tần số của dao động điện từ riêng trong mạch sẽ là bao nhiêu ?

A. 19,8 Hz.      B. 6,3.107 Hz.

C. 0,05 Hz.      D. 1,6 MHz.

Lời giải:

Câu 1: D

Câu 2: B

Câu 3: C

Câu 4: D