Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 1-4: Kéo lệch con lắc đơn ra khỏi vị trí cân bằng một góc α rồi buông ra không vận tốc đầu. Chuyển động của con lắc đơn có thể coi như dao động điều hoà khi nào ?

Câu 1:

Kéo lệch con lắc đơn ra khỏi vị trí cân bằng một góc α rồi buông ra không vận tốc đầu. Chuyển động của con lắc đơn có thể coi như dao động điều hoà khi nào ?

A. Khi α = .      B. Khi α = .

C. Khi α = .      D. Khi α nhỏ sao cho sinα = α (rad)

Câu 2: Một con lắc đơn dao động với biền độ góc nhỏ (sinα = α (rad)). Chu kì dao động của nó được tính bằng công thức nào ?

Câu 3:

Một con lắc đơn dao động với biên độ góc nhỏ (α < ). Câu nào sau đây là sai đối .với chu kì của con lắc ?

A. Chu kì phụ thuộc chiều dài của con lắc.

B. Chu kì phụ thuộc vào gia tốc trọng trường nơi có con lắc.

C. Chu kì phụ thuộc vào biên độ dao động.

D. Chu kì không phụ thuộc vào khối lượng của con lắc.

Câu 4:

Tại cùng một nơi trên mặt đất, nếu chu kì dao động điều hoà của con lắc đơn chiều dài l là 2 s thì chu kì dao động điều hoà của con lắc đơn chiều dài 2l là

A. 2√2 s.      B. 4 s.      C. 2 s.      D. √2 s.

Lời giải:

Câu 1: D

Câu 2: B

Câu 3: C

Câu 4: D