Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 1-4: Bộ phận có tác dụng phân tích chùm sáng phức tạp thành những thành phần đơn sắc trong máy quang phổ là gì ? A. Ống trực chuẩn

Câu 1:

Bộ phận có tác dụng phân tích chùm sáng phức tạp thành những thành phần đơn sắc trong máy quang phổ là gì ?

A. Ống trực chuẩn      B. Lăng kính

C. Buống tối      D. Tấm kính ảnh

Câu 2:

Nếu mở rộng khe của ống chuẩn trực lên một chút thì các vạch quang phổ sẽ thay đổi thế nào ?

A. không thay đổi      B. Nở rộng ra

C. Thu hẹp lại      D. Xê dịch đi

Câu 3:

Chỉ ra ý sai. Những nguồn sáng sau đây sẽ cho quang phổ liên tục :

A. Sợi dây tóc nóng sáng trong bóng đèn.

B. Một đèn LED đỏ đang phát sáng,

C. Mặt Trời.

D. Miếng sắt nung hồng.

Câu 4:

Quang phổ của nguồn sáng nào dưới đây là quang phổ vạch phát xạ ?

A. Mẻ gang đang nóng chảy trong lò.

B. Cục than hồng.

C. Bóng đèn ống dùng trong gia đình.

D. Đèn khí phát sáng màu lục dùng trong quảng cáo.

Lời giải:

Câu 1: B

Câu 2: B

Câu 3: B

câu 4: D