Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 1-3: Trong phạm vi kích thước và cấu tạo xét trong bài này, những hạt nào không thể coi là hạt sơ cấp ? A. Electron.

Câu 1:

Trong phạm vi kích thước và cấu tạo xét trong bài này, những hạt nào không thể coi là hạt sơ cấp ?

A. Electron.      B. Hạt nhân hiđrô.

C. Nơtron.      D. Hạt nhân .

Câu 2:

Electron là hạt sơ cấp thuộc loại

A. leptôn.      B. hipêron.      C. mêzôn.      D. nuclon.

Câu 3:

Hạt nào sau đây không phải là hạt sơ cấp ?

A. prôtôn (p).      B. anpha (α).

C. pôzitron (e+).      D. êlectron (e).

Lời giải:

Câu 1: D

Câu 2: A

Câu 3: B