Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 1-3: Khi đặt một hiệu điện thế không đổi 12 V vào hai đầu một cuộn dây có điện trở thuần R và độ tự cảm L thì dòng điện qua cuộn dây là dòng điện một chiều có cường độ 0,15 A.

Câu 1:

Khi đặt một hiệu điện thế không đổi 12 V vào hai đầu một cuộn dây có điện trở thuần R và độ tự cảm L thì dòng điện qua cuộn dây là dòng điện một chiều có cường độ 0,15 A. Nếu đặt vào hai đầu cuộn dây này một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 100 V thì cường độ hiệu dụng qua nó là 1 A. Cảm kháng của cuộn dây bằng

A. 60 Ω.      B. 40 Ω.      C. 50 Ω.      D. 30 Ω.

Câu 2:

Một đoạn mạch điện RLC nối tiếp có = = 0,. So với cường độ dòng điện thì điện áp giữa hai đầu đoạn mạch này

A. trễ pha π/2.      B. sớm pha π/4.

C. lệch pha π/2.      D. sớm pha π/3.

Câu 3:

Đặt điện áp xoay chiều u = cos100πt (V) vào hai đầu đoạn mạch AB mắc nối tiếp gồm điện trở thuần 100 Q, tụ điện có điện dung /π (F) cuộn cảm thuần có độ tự cảm thay đổi được. Để điện áp hai đầu điện trở trễ pha π/4 so với điện áp hai đầu đoạn mạch AB thì độ tự cảm của cuộn cảm bằng

Lời giải:

Câu 1: A

Câu 2: B

Câu 3: D