Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 1-2: Tia laze không có đặc điểm nào dưới đây ? A. Độ đơn sắc cao.

Câu 1:

Tia laze không có đặc điểm nào dưới đây ?

A. Độ đơn sắc cao. B. Độ định hướng cao.

C. Cường độ lớn. D. Công suất lớn.

Câu 2:

Trong laze rubi có sự biến đổi của dạng năng lượng nào dưới đây thành quang năng ?

A. Điện năng. B. Cơ năng.

C. Nhiệt năng. D. Quang năng.

Lời giải:

Câu 1: D

Câu 2: D