Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 1-2: Phản ứng nhiệt hạch là A. Phản ứng phân rã phóng xạ.

Câu 1:

Phản ứng nhiệt hạch là

A. Phản ứng phân rã phóng xạ.

B. Phản ứng phân hạch.

C. Phản ứng tổng hợp hạt nhân.

D. Phản ứng hạt nhân tự phát.

Câu 2:

Nguồn gốc năng lượng của Mặt Trời là do

A. các phản ứng hoá học xảy ra trong lòng nó.

B. các phản ứng phân hạch xảy ra trong lòng nó.

C. các phản ứng nhiệt hạch xảy ra trong lòng nó.

D. các quá trình phóng xạ xảy ra trong lòng nó.

Lời giải:

Câu 1: C

Câu 2: C