Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 1-2: Mạch dao động điện từ lí tưởng gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm 10-4 H và tụ điện có điện dung C. Biết tần số dao động riêng của mạch là 100 kHz. Lấy π^2 = 10. Giá trị của C là

Câu 1:

Mạch dao động điện từ lí tưởng gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm 10-4 H và tụ điện có điện dung C. Biết tần số dao động riêng của mạch là 100 kHz. Lấy π = 10. Giá trị của C là

A. 0,25 F.      B. 25 nF.      C. 0,025 F.      D. 250 nF.

Câu 2:

Một mạch dao động gồm một cuộn cảm thuần có độ tự cảm xác định và một tụ điện là tụ xoay, có điện dung thay đổi được theo quy luật hàm số bậc nhất của góc xoay a của bản linh động. Khi α = , tần số dao động riêng của mạch là 3 MHz. Khi α = , tần số dao động riêng của mạch là 1 MHz. Để mạch có tần số dao động riêng bằng 1,5 MHz thì a bằng

A. .      B. .      C. .      D. .

Lời giải:

Câu 1: B

Câu 2: C