Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 1-2: Hãy chọn phát biểu đúng.Âm do hai nhạc cụ khác nhau phát ra luôn luôn khác nhau về A. Độ cao

Câu 1:

Hãy chọn phát biểu đúng.Âm do hai nhạc cụ khác nhau phát ra luôn luôn khác nhau về

A. Độ cao      B. độ to.

C. Âm sắc      D. cả độ cao, độ to lẫn âm nhạc.

Câu 2:

Hãy chọn câu đúng.

A. Âm MÌ trầm hơn và có tần số gấp đôi tần số của âm MÍ.

B. Âm MÌ trầm hơn và có tần số bằng một nửa tần số âm MÍ.

C. Âm MÌ cao hơn và có tần số gấp đôi tần số của âm MÍ.

D. Âm MÌ cao hơn và có tần số bằng một nửa tần số của âm MÍ.

Lời giải:

Câu 1: C

Câu 2: B