Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 1-2: Đường kính Trái Đất là: A. 1 600 km.

Câu 1:

Đường kính Trái Đất là:

A. 1 600 km.      B. 3 200 km        C. 6 400 km.     D. 12 800 km.

Câu 2:

Trục quay của Trái Đất quanh mình nó hợp với pháp tuyến của mặt phẳ quỹ đạo của nó quanh Mặt Trời một góc là

A. 27'.      B. 27'.      C. 21'.      D. 27'.

Lời giải:

Câu 1: D

Câu 2: D