Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 1-2: Dùng phương pháp giản đồ Fre-nen, có thể biểu diễn được dao động tổng hợp của hai dao động A. cùng phương, cùng chu kì.

Câu 1:

Dùng phương pháp giản đồ Fre-nen, có thể biểu diễn được dao động tổng hợp của hai dao động

A. cùng phương, cùng chu kì.      B. cùng phương, khác chu kì.

C. khác phương, cùng chu kì.      D. khác phương, khác chu kì.

Câu 2:

Cho hai dao động điều hoà cùng phương, có phương trình lần lượt là = cosωt và = cos(ωt + π/2). Biên độ dao động tổng hợp của hai dao động này là

Lời giải:

Câu 1: A

Câu 2: B