Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 1-2: Chỉ ra kết luận sai. Trong hạt nhân U thì

Câu 1:

Chỉ ra kết luận sai.

Trong hạt nhân thì

A. số prôtôn bằng 92.      C. số nuclôn bằng 235.

B. số nơtron bằng 235.      D. số nơtron hằng 143.

Câu 2:

Hạt nhân

A. mang điện tích -6e.      B. mang điện tích +12e.

C. mang điện tích +6e.      D. mang điện tích -12e.

Lời giải:

Câu 1: B

Câu 2: C