Sách Giải Bài Tập và SGK

Chất X có công thức phân tử C4H8O. Cho X tác dụng với H2 dư (chất xúc tác Ni, nhiệt độ cao) được chất Y.

Câu 17:

Chất X có công thức phân tử C4H8O. Cho X tác dụng với dư (chất xúc tác Ni, nhiệt độ cao) được chất Y. Đun Y với đặc ở nhiệt độ cao thu được chất hữu cơ Z. Trùng hợp Z, thu được poliisobuten.

Hãy viết công thức cấu tạo của X, Y và Z. Trinh bày các phương trình hoá học của các phản ứng nêu trên.

Lời giải: